a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

O Egzaminie

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

  • Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
  • Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.
  • Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r.. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, B2 i C1 składa się z czterech modułów (Tabela 1).
Część ustną poprzedza losowanie przez kandydata jednego z zestawów zadań służących do przeprowadzenia tej części egzaminu, a także krótkie przygotowanie do odpowiedzi.

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

Poziom zaawansowania / grupa docelowa Czas trwania części pisemnej Części składowe egzaminu pisemnego (moduły: testowane umiejętności) Czas trwania części ustnej Próg zaliczenia egzaminu
B1 Dorośli nie dłużej niż 190 minut - rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 15 minut co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
 B2 Dorośli  nie dłużej niż 250 minut  - rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna
co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu
 C1 Dorośli  nie dłużej niż 250 minut  - rozumienie ze słuchu

- rozumienie tekstów pisanych

- poprawność gramatyczna

- wypowiedź pisemna
co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej i z części ustnej egzaminu

 

Przed przystąpieniem do egzaminu proszę zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów
Należy pamiętać, że:
 - przed wejściem na egzamin kandydat musi pokazać ważny paszport lub dowód osobisty (ze zdjęciem). Tożsamość zdającego będzie wielokrotnie sprawdzana !
 - w trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych). Zostaną one zebrane przed egzaminem i pozostawione w depozycie aż do zakończenia egzaminu.
Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie odpowiedniej dla osób o szczególnych potrzebach:
http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/
Przygotowując się do egzaminu, należy koniecznie  zapoznać się z informacjami na stronie:
http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/

Warto również rozwiązać zadania i testy przykładowe:
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/zbiory-zadan/
W przygotowaniu się do egzaminu pomocne będą także następujące podręczniki:
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/materialy-i-podreczniki/

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.