a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Program

Październik 2023 - Czerwiec 2024

Ogólne założenia programu kształcenia językowego i kulturowego

Nauczanie wszystkich sprawności językowych, gramatyki języka polskiego, leksyki specjalistycznej, kultury polskiej i innych zagadnień:
1.   rozumienie ze słuchu (przygotowujące do rozumienia zajęć akademickich),
2.   rozumienie tekstu pisanego (przygotowujące do samodzielnej pracy z tekstami popularno-naukowymi i prasowymi),
3.   pisanie (np. umiejętność sporządzania notatki z wykładu),
4.   mówienia (konwersacje w sytuacjach formalnych i nieformalnych, osiągnięcie płynności komunikacyjnej ważnej dla roli studenta),
5.   nauczanie leksyki (zgodnej z planowanymi kierunkami studiów lub aktywnościami zawodowymi),
6.   nauczanie polskiej wymowy,
7.   kształcenie kulturowe i realioznawcze,
8.   w pierwszym i drugim semestrze odbywają się testy śródsemestralne, które pozwalają lektorom kontrolować i diagnozować postępy w nauce.

Pierwszy semestr

•    Lektor dokonuje wyboru głównego podręcznika dostosowanego do kompetencji językowej danej grupy. Program kształcenia jest realizowany na podstawie wybranego podręcznika, ćwiczeń z kursowych podręczników ogólnych i profilowanych na dany poziom znajomości języka oraz własnych, autorskich materiałów przygotowanych przez lektora.
•    Słuchacze Intensywnego Kursu Rocznego poznają, utrwalają lub powtarzają zagadnienia gramatyczne, uczą się słownictwa w ważnych oraz przydatnych polach tematycznych i ćwiczą sprawności językowe.
•    W pierwszym semestrze, w kształceniu językowym kładzie się nacisk na ćwiczenia, pomagające jak najszybciej uzyskać dobrą lub bardzo dobrą sprawność komunikacyjną związaną z rolą przyszłego studenta, mieszkańca akademika, mieszkańca w nowym miejscu/ nowych realiach.
•    Pierwszy semestr kończy się testem osiągnięć z wprowadzonego materiału.

Drugi semestr

•    Po rozpoczęciu semestru letniego słuchacze Rocznego kursu, którzy osiągnęli w semestrze zimowym poziom min. A2/B1 wypełniają specjalną ankietę związaną z przyszłymi kierunkami studiów.
•    W tym semestrze następuje utrwalenie zagadnień językowych umożliwiających osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie B1/B2 lub wyższym i poszerzenie słownictwa w ramach pól tematycznych związanych z planowanymi kierunkami studiów.
•    Pod koniec drugiego semestru, w programie wszystkich zajęć, realizowane są tematy związane z kierunkami studiów wybieranymi przez słuchaczy Intensywnego Rocznego Kursu. W trakcie zajęć studenci ćwiczą - między innymi - umiejętność pisania notatki z wykładu, dyskutowania, zadawania pytań etc.

 

Ważne informacje:
a.    W semestrze letnim słuchacze kończący Intensywny Kurs Roczny przystępują do końcowego testu osiągnięć z języka polskiego jako obcego składającego się z następujących części: 1. rozumienie ze słuchu, 2. gramatyka, 3. rozumienie tekstu pisanego, 4. pisanie,  5. mówienie oraz końcowych testów z pozostałych przedmiotów.
b.    Końcowe testy osiągnięć ze wszystkich prowadzonych zajęć/przedmiotów są przygotowywane dla konkretnych grup w danym roku akademickim i obejmują zwykle zagadnienia językowe z poziomów A1/A2, A2/B1 oraz B1/B2
c.    Po zakończeniu Kursu słuchacze otrzymują świadectwo jego ukończenia wraz z wynikami uzyskanymi na końcowym teście osiągnięć ze wszystkich przedmiotów.
d.    Świadectwo ukończenia Intensywnego Kursu Rocznego jest jednym z dokumentów wymaganych podczas rekrutacji na studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi na Uniwersytecie Wrocławskim, kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych UWr w zakładce "Rekrutacja" (https://rekrutacja.uni.wroc.pl/).

e.   Każdy słuchacz Intensywnego Kursu Rocznego jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

Biblioteka
Do dyspozycji słuchaczy jest biblioteka, w której znajdują się podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego, płyty z zadaniami ćwiczącymi sprawność rozumienia ze słuchu oraz filmy.Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.