a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

O Egzaminie

PODSTAWY PRAWNE

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określają:

  • Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
  • Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.
  • Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRUKTURA EGZAMINU

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/struktura-egzaminu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN EGZAMINU

Przed przystąpieniem do egzaminu proszę zapoznać się z regulaminem obowiązującym kandydatów:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/wskazowki-dla-zdajacych/
Należy pamiętać, że:

  • przed wejściem na egzamin kandydat musi pokazać ważny PASZPORT (ze zdjęciem). Tożsamość zdającego będzie wielokrotnie sprawdzana !

  • w trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych). Zostaną one zebrane przed egzaminem i pozostawione w depozycie aż do zakończenia egzaminu.

Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie odpowiedniej dla osób o szczególnych potrzebach:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Przygotowując się do egzaminu, należy koniecznie  zapoznać się z informacjami na stronie:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/

Warto również rozwiązać zadania i testy przykładowe:

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/zbiory-zadan/

W przygotowaniu się do egzaminu pomocne będą także następujące podręczniki:
http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/materialy-i-podreczniki/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI EGZAMINU

Wyniki egzaminu przekazywane są zdającym w formie pisemnej przez ośrodki organizujące egzamin (podmioty uprawnione).

Zanim podmiot uprawniony przekaże ostateczne wyniki egzaminu muszą być dopełnione następujące wymogi określone w przepisach regulujących poświadczanie znajomości języka polskiego:

1.      Komisja egzaminacyjna ocenia prace egzaminacyjne w miejscu przeprowadzenia egzaminu i ustala wstępne wyniki.

2.      Komisja egzaminacyjna przekazuje ocenione zestawy egzaminacyjne Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO).

3.      PKdsPZJPjO zleca badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej w danym ośrodku (co najmniej 20% prac z każdego ośrodka). Ze względu na rosnące zainteresowanie egzaminem z języka polskiego jako obcego proces może objąć nawet kilkaset prac egzaminacyjnych.

4.      Wyniki badania prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych przekazywane są do ośrodków.

5.      Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala ostateczne wyniki uwzględniając uwagi wynikające z badania poprawności oceny.

6.      Informacja o wynikach przekazywana jest osobom zdającym przez ośrodek egzaminacyjny w terminie 3 dni od momentu otrzymania od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej protokołu z ostatecznymi wynikami.

W praktyce procedury te mogą potrwać do 8-10 tygodni po egzaminie.

Wgląd do pracy egzaminacyjnej  i procerdura ponownego sprawdzenia pracy:

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/procedury/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYDAWANIE CERTYFIKATU

PKdsPZJPjO wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego ośrodkom organizującym egzamin. Certyfikaty wydawane są po zaksięgowaniu opłat, w ustawowym  terminie do 30 dni od dnia otrzymania protokołu egzaminu z ostatecznymi wynikami.


Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.