a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Programme - I semester

Full - degree studies in English Bachelor and Master Programmes

I semestr nauki języka polskiego – 30 godzin lektoratu
(5 ECTS po zdanym egzaminie kończącym II semestr)

I.    Cele kształcenia językowego i metody:

1.    Adaptacja językowa w nowym miejscu.
2.    Uzyskanie podstawowej sprawności komunikacyjnej ułatwiającej podtrzymywanie rozmowy w realnych i ważnych dla studentów polach tematycznych (lektorat języka polskiego, rozmowa z nauczycielem, wykładowcami, koordynatorem, komunikacja miejska, zakupy, sytuacje w: akademiku, w dziekanacie/sekretariacie) oraz opanowanie podstawowych zasad etykiety językowej.
3.    Kształtowanie elementarnej kompetencji interkulturowej poprzez wprowadzanie polskich realiów socjokulturowych.
4.    Wywołanie u uczących się poczucia subiektywnej użyteczności języka polskiego (Nawet bardzo ograniczona sprawność komunikacyjna ma korzystny wpływ na kontakty międzyludzkie i osiąganie celów związanych ze studiam za granicą).
5.    Leksykalne wprowadzanie struktur gramatycznych ważnych dla codziennej komunikacji.
6.    Metody nauczania wykorzystywane podczas kursu mają na celu wypracowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku polskim w codziennych sytuacjach (na uniwersytecie, na lektoracie języka polskiego, w akademiku, sklepie,
w placówkach służby zdrowia, w barach/restauracjach, itp.). Metody nauczania jpjo zostały oparte na dwóch podejściach: komunikacyjnym i zadaniowym.

II.    Realizacja programu na podstawie:

1.    Autorskich materiałów lekcyjnych przygotowanych przez lektorów dla studentów programu Full-Time studies;
2.    Materiały z niżej podanych podręczników:
•    Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, Start 1.  Warszawa 2010;
•    Ewa Kołaczek, Survival Polish. Crash course. Kraków 2013;
•    Justyna Krztoń, Słownictwo 1. Kraków 2011;
•    Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi, szeleści. Wrocław 2010;
•    Teresa Pelc, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Łódź 1997;
•    Iwona Stempek i inne, Polski. Krok po kroku A1. Kraków 2011.

III.    Podstawa zaliczenia lektoratu

1.    Systematyczny udział w zajęciach;
2.    Składanie prac pisemnych;
3.    Przystąpienie do testu osiągnięć po semestrze zimowym oraz egzamin z całości materiału po semestrze letnim. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

IV.    Program kursu (30 godzin lekcyjnych)

Godziny nauki Leksyka i elementy gramatyki Sytuacje komunikacyjne Treści kulturowe, pragmalingwistyczne
i realioznawcze
Fonetyka i wymowa

2

Dzień dobry!
Formuły powitalne
i pożegnalne
Internacjonalizmy
Alfabet
Literowanie internacjonalizmów
Pytanie o informację (Co to jest? Kto to jest?)

Nawiązywanie kontaktu
Powitania i pożegnania

Styl formalny i nieformalny w języku polskim (np. w zakresie etykiety językowej)

Wymowa polskich głosek, czytanie liter polskiego alfabetu, akcent wyrazowy

4

Jak się pani/pan nazywa?
Imię i nazwisko
Pytanie o informację i pytanie o rozstrzygnięcie (Czy...?)
Literowanie imion i nazwisk studentów

Przedstawianie się
Pytanie o informację

Zwracanie się do innych osób w sposób formalny i nieformalny

Wymowa polskich imion i nazwisk

6

Przepraszam, nie rozumiem
Ważne zwroty (Proszę, dziękuję, przepraszam, proszę powtórzyć, proszę mówić wolniej, jak to jest po polsku, co to znaczy)

Przepraszanie, wyrażanie prośby, dziękowanie, reagowanie na wypowiedzi rozmówcy: prośba o powtórzenie, prośba o wolniejsze mówienie

Styl formalny, nieformalny, zwroty uniwersalne (przepraszam, dziękuję, proszę, nic nie szkodzi itp.)

Wymowa zwrotów poznanych w trakcie lekcji
8

Co słychać? – Świetnie!
Powtórzenie alfabetu
i literowanie słów zawierających znaki diakrytyczne, dwuznaki i trójznak (np. dziękuję, świetnie, szkoła, język, przepraszam)
Określenia samopoczucia (zdrowie)

Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu Pytanie o samopoczucie; wyrażanie samopoczucia

Podstawowe zasady grzeczności językowej

Nazwy liter polskiego alfabetu Fonetyka: głoski e-y-i
10

Mój adres to pl. Grunwaldzki 8
Liczebniki 1-10
Adres
Literowanie nazw akadeników i adresów akademików, wydziałów

Pytanie o numer telefonu i adres

Materiały autentyczne: numery telefonów dziekanatów
Elementy realioznawcze: nazwy ulic we Wrocławiu

Wymowa liczebników Wymowa nazw ulic we Wrocławiu
12

Jestem studentem programu Erasmus
Nazwy krajów i języków
Pytanie o rozstrzygnięcie (Czy...?) – powtórzenie
Koniugacja czasownika być i mieszkać

W dziekanacie: pytania o dane osobowe (powtórzenie): imię, nazwisko, adres, numer telefonu
Udzielanie informacji, podtrzymywanie kontaktu
Pytanie o pochodzenie:
Skąd jesteś?
Pytanie o znajomość języków: Jakie znasz języki?, Czy mówisz po...?

Materiały autentyczne i elementy realioznawcze: mapa Europy, tablice informacyjne (dziekanat pok. .., do dziekanatu, I piętro) , adresy we Wrocławiu

Wymowa nazw krajów i języków
Fonetyka: głoski i-u
14

Studiuję ekonomię, a ty?
Nazwy kierunków studiów, nazwy wydziałów i insytutów
Nazwy osób i zajęć.
Organizacja roku akademickiego
Nazwy dni tygodnia
Koniugacja i rekcja czasownika studiować
Pytanie o informację (Co studiujesz?)

Na uniwersytecie
Pytania o kierunek studiów i udzielanie odpowiedzi.
Pytanie o informację;
udzielanie informacji o planie studiów: typy zajęć, nazwiska wykładowców, dni zajęć

Materiały autentyczne:
tablice informacyjne,
plany zajęć, organizacja roku akademickiego

Wymowa nazw i adresów wydziałów, wymowa nazwisk wykładowców/opiekunów
16

Czy jest pan profesor Bańkowski?
Nazwy przyborów szkolnych (długopis, ołówek, zeszyt, segregator, notatnik, laptop, rzutnik, tablica multimedialna)
Słownictwo związane z topografią budynków Uniwersytetu i planem zajęć (gabinet, sala wykładowa, laboratorium, punkt ksero, kawiarnia, wykład, ćwiczenia, seminarium, konsultacje)

Konsultacje:  pytanie o wykładowcę/opiekuna (Czy jest pan profesor.../pan doktor...?), zwracanie się do wykładowcy – powitania i pożegnania, prośby.
Sytuacje podczas zajęć (Czy mogę wyjść? Przepraszam za spóźnienie, Czy masz długopis?)
W punkcie ksero: wyrażanie prośby, życzenia (Chciałbym/chciałabym skserować...)

Etykieta językowa na uniwersytecie (tytuły zawodowe i naukowe, formy adresatywne)

Wymowa nowo poznanych słów.
Fonetyka: głoski s-ś-sz
18

Gdzie jest biblioteka?
Nazwy obiektów w mieście (uniwersytet, księgarnia, wydział, przystanek, biblioteka, basen, kino, restauracja, stołówka, bank)
Liczebniki 11-29

Pytanie o drogę, określanie lokalizacji

Materiały autentyczne: mapa Wrocławia, rozkłady jazdy autobusów i tramwajów, bilet,
Fotografie i adresy atrakcji turystycznych Wrocławia

Wymowa nazw obiektów w mieście, wymowa liczebników
20

Proszę klucz do pokoju 11
Nazwy miejsc i przedmiotów w akademiku (portiernia, administracja, piętro, klucz, żelazko)

Sytuacje na portierni i w administracji: wyrażanie prośby (Proszę klucz do pokoju..., Chciałbym/chciałabym zapłacić), pytania o informację (Gdzie jest pralnia?), informowanie o problemie (Nie mam Internetu, Lodówka nie działa).

Materiały autentyczne: tablice informacyjne

Fonetyka: głoski c-ć-cz
22

Ile płacę?
Nazwy produktów spożywczych
Liczebniki 30-199
Rekcja czasownika prosić
Zdania zaprzeczone (jest – nie ma, są – nie ma)

Sytuacja w sklepie spożywczym
Wyrażanie prośby (Proszę...)
Pytania o informację (Ile płacę?) , pytania o rozstrzygnięcie (Czy jest/są...?)

System monetarny w Polsce, nazwy tradycyjnych produktów spożywczych

Wymowa nazw produktów spożywczych
Wymowa liczebników
24

Dla mnie pierogi z serem
Nazwy potraw i napojów
Typy lokali gastronomicznych: restauracja, stołówka, bar, kawiarnia, pub.
Zwroty i wyrażenia w restauracji (Dla mnie..., Proszę..., karta dań/menu, Proszę rachunek)

Sytuacja w restauracji
Wyrażanie prośby i życzenia
Pytania o informację

Nazwy tradycyjnych polskich potraw, etykieta językowa w restauracji/barze/kawiarni
Materiały autentyczne: przykładowa karta dań, tabliczki informacyjne (rezerwacja od..., zwrot naczyń, płatność tylko gotówką)

Wymowa nazw potraw
Fonetyka: głoski z- ź-ż
26

Lekcja powtórzeniowa

28

Test osiągnięć

30

Omówienie testu


V.    Zamierzone efekty kształcenia (w zakresie poszczególnych sprawności językowych i stosowania środków językowych)

Słuchanie

Student powinien:
•    rozumieć proste pytania o dane osobowe;
•    rozumieć krótkie komunikaty związane z sytuacjami na uniwersytecie, w akademiku, w sklepie, u lekarza, w restauracji itp.;
•    rozumieć główne informacje zawarte w słuchanej wypowiedzi;
•    rozumieć słowa poznane podczas kursu;
•    umieć stosować podstawowe strategie prowadzące do zrozumienia tekstu.

Czytanie

Student powienien:
•    rozumieć krótkie komunikaty i informacje z pól leksykalnych poznanych podczas kursu
•    rozumieć ogólną treść prostych dialogów w poznanych podczas kursu sytuacji komunikacyjnych
•    rozumieć treść prezentacji/autoprezentacji
•    umieć wyszukać konkretne informacje w prostych tekstach użytkowych (tablicach informacyjnych, rozkładach jazdy, planach zajęć, karcie dań itp.)

Mówienie

Student powinien:
•    umieć nawiązać i zakończyć prostą rozmowę;
•    umieć się krótko przedstawić;
•    posługiwać się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny odpowiednio do sytuacji;
•    umieć zadawać proste pytania;
•    umieć udzielać odpowiedzi na proste pytania z pól tematycznych poznanych podczas kursu językowego;
•    umieć stosować proste  strategie prowadzące do podtrzymania rozmowy (np. przepraszam, nie rozumiem, proszę powtórzyć, już rozumiem).

Pisanie

Student powinien:
•    umieć pisać proste pojedyncze zdania i wyrażenia;
•    wypełniać formularz z danymi osobowymi (wniosek UrbanCard, Internet w akademiku);
•    umieć napisać prosty tekst o sobie (autoprezentacja).

Leksyka

Student powinien:
•    dysponować słownictwem ujętym w programie nauczania
•    używać odpowiedniego  słonictwa w celu przekazania właściwych informacji

Poprawność gramatyczna

Student powinien:
•    znać i stosować poprawne gramatycznie formy językowe, m.in. koniugację czasowników: być, mieszkać, studiować oraz rekcję czasowników: studiować,  prosić;
•    umieć zbudować proste zdania twierdzące, przeczące i pytające.

Poprawność fonologiczna

Student powinien:

•    znać i stosować zasady wymowy, akcentowania i intonacji w stopniu umożliwiającym zrozumienie treści wypowiedzi;
•    umieć poprawnie odczytać krótki, prosty tekst.

I semestr nauki języka polskiego – 30 godzin lektoratu
(5 ECTS po zdanym egzaminie kończącym II semestr)

I.    Cele kształcenia językowego i metody:

1.    Rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka polskiego.
2.    Adaptacja językowa w nowym miejscu.
3.    Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w realnych i ważnych dla studentów polach tematycznych: uniwersytet, akademik, lektorat języka polskiego, przychodnia lekarska, sklepy, restauracja, dworzec autobusowy i kolejowy, punkt informacji turystycznej, lotnisko itp.
4.    Rozwijanie kompetencji lingwistycznej (znajomość gramatyki, leksyki, ortografii i fonetyki).
5.    Rozwijanie kompetencji realioznwaczej poprzez wprowadzanie wybranych wiadomości geograficznych, historycznych i kulturowych.
6.    Leksykalne wprowadzanie struktur gramatycznych ważnych dla komunikacji.
7.    Metody nauczania wykorzystywane podczas kursu mają na celu doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku polskim w codziennych sytuacjach (na uniwersytecie, na lektoracie języka polskiego, w akademiku, w przychodni lekarskiej, w sklepie, itp.). Metody zostały oparte na podejściach komunikacyjnym i zadaniowym, które najlepiej odpowiadają założeniom kursu.

II.    Realizacja programu na podstawie:

1.    Autorskie materiały lekcyjne przygotowane przez lektorów dla studentów z programu Full Time Studies;
2.    Materiały wybierane z niżej podanych podręczników:
•    Kamila Dembińska, Agnieszka Małyska, Start 2.  Warszawa 2014.
•    Ewa Kołaczek, Survival Polish. Crash course. Kraków 2013;
•    Justyna Krztoń, Słownictwo 1. Kraków 2011;
•    Justyna Krztoń, Słownictwo 2. Kraków 2014;
•    Anna Majewska-Tworek, Szura, szumi, szeleści. Wrocław 2010;
•    Małgorzata Pasieka, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia  dla początkujących. Wrocław 2010;
•    Ewa Piotrowska-Rola, Marzena Porębska, Polski jest cool. Lublin 2013.
•    Iwona Stempek i inne, Polski. Krok po kroku A1. Kraków 2011.
•    Iwona Stempek i inne, , Polski. Krok po kroku A2-B1. Kraków 2012

III.    Podstawa zaliczenia lektoratu

1.    Systematyczny udział w zajęciach;
2.    Składanie prac pisemnych;
3.    Test osiągnięć po semestrze zimowym oraz egzamin z całości materiału po semestrze letnim. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

IV.    Program kursu (30 godzin lekcyjnych)

Godziny nauki Leksyka i sytuacje komunikacyjne Gramatyka Treści kulturowe, pragmalingwistyczne
i realioznawcze

2

Proszę się przedstawić
Leksyka: wygląd, charakter, zainteresowania, stan cywilny, narodowość, studia, praca, plany, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres)
Pytanie o informacje i udzielanie odpowiedzi (autoprezentacja, rozmowa w dziekanacie)
Wypełnianie wniosku o Urbancard i rejestracja w systemie Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Tworzenie pytań o dane osobowe (Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Czym się interesujesz? Dlaczego studiujesz w Polsce? Itp.)
Narzędnik rzeczowników i przymiotników liczby pojedynczej i mnogiej (Interesuję się..., Jestem..., Zajmuję się...) - powtórzenie
Biernik rzeczowników i przymiotników liczby pojedynczej i mnogiej (Studiuję..., Lubię/Uwielbiam...) - powtórzenie

Oficjalna i nieoficjalna odmiana polszczyzny – wprowadzenie i przypomnienie
Materiały autentyczne: wniosek o kartę miejską

4

Organizacja roku akademickiego
i polski kalendarz
Nazwy miesięcy – powtórzenie
Liczebniki: 1000-1000000
Leksyka związana z organizacją roku akademickiego (rok, semestr, konsultacje, sesja egzaminacyjna/poprawkowa, dzień rektorski, święto Uniwersytetu Wrocławskiego, juwenalia itd.)
Nazwy polskich świąt i ważnych dni (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Konstytucja 3 maja, Dzień Kobiet, Powstanie Warszawskie itd.)

Liczebniki główne i porządkowe w okolicznikach czasu (daty):
- w + rok
- w + miesiąc + rok
- dzień + miesiąc
- dzień + miesiąc + rok

Nazwy świąt, dni ważnych dla Polaków (Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Święto Niepodległości, Dzień Matki itp.)
Materiały autentyczne: organizacja roku akademickiego UWr, kalendarium polskie w dwóch wersjach językowych – po polsku i po angielsku.

6

Na uniwerystecie
Struktura Uniwersytetu Wrocławskiego: nazwy wydziałów i kierunków studiów
Nazwy miejsc, osób i tytułów naukowych (dziekanat, sekretariat, laboratorium, piętro, parter, punkt ksero, szatnia, portiernia, sala wykładowa, labolatorium itp.)
Typowe sytuacje w dziekanacie, w gabinecie wykładowcy, na portierni.
Pytanie o informację (Czy jest...? Gdzie jest...?)
Pytanie o dane osobowe i udzielanie informacji

Formy adresatywne – wołacz liczby pojedynczej (leksykalnie)

Tytuły naukowe, formy adresatywne – etykieta językowa
Napisy, tablice informacyjne i szyldy w przestrzeni uniwersytetu, typowe tablice informacyjne
System szkolnictwa wyższego w Polsce (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
Hymn uniwersytecki

8

O której jest lektorat polskiego?
Nazwy przedmiotów akademickich (seminarium, wykład, ćwiczenia, lektorat, laboratorium, konwersatorium)
Dni tygodnia i pory dnia -powtórzenie
Określanie czasu w stylu formalnym – powtórzenie
Określanie czasu w stylu nieformalnym (godziny)
Pytanie o informację (Kiedy jest/są...?, O której jest/są...?)
Nazwy przyborów szkolnych (długopis, ołówek, notatnik, skrypt, segregator, teczka, laptop, rzutnik, tablet, tablica multimedialna)
Typowe sytuacje podczas zajęć (Czy mogę wyjść? Przepraszam za spóźnienie, Czy masz notatki? Przepraszam, zapomniałem/zapomniałam…)

Liczebniki porządkowe 1-24

Materiały autentyczne: plany zajęć na różnych kierunkach

10

Boli mnie głowa
Nazwy części ciała
Leksyka związana z samopoczuciem i wizytą w przychodni lekarskiej (gorączka, antybiotyk, syrop, kaszel, katar, rejestracja, poczekalnia, wizyta domowa, recepta)
Sytuacje komunikacyjne w przychodni (w rejestracji, u lekarza) i w aptece
Pytanie o informację i udzielanie odpowiedzi (Co pani/panu dolega?, Jak długo muszę brać leki?, Mam wysoką temperaturę, boli mnie głowa/gardło/brzuch, jest mi zimno, źle się czuję)

Konstrukcje:
-boli/bolą mnie... + mianownik
- jest mi... + przysłówek
- mam... + biernik

Służba zdrowia w Polsce (przychodnie POZ, kliniki, szpitale, lekarze specjaliści)
Szyldy i napisy w instytucjach zajmujących się zdrowiem

12

W akademiku
Nazwy miejsc, osób, urządzeń w akademiku (administracja, portiernia, kierownik, administrator, winda, pralka, pralnia, lodówka, żelazko)
Rozmowy w administracji akademika: wyrażanie prośby (Chciałbym zapłacić za akademik, Czy mogę zmienić pokój?) , informowanie o problemie (Internet nie działa, Mam problem z ogrzewaniem, W pokoju jest zimno/gorąco, Kiedy będzie prąd?)

Konstrukcje:
- w kuchni/łazience/pokoju jest awaria;
- ... nie działa;
- mam problem z + narzędnik (z gazem, z wodą, z Internetem)
- jest + przysłówek (zimno, gorąco)
- nie ma + dopełniacz (wody, prądu, Internetu)

Materiały autentyczne:
Napisy, ogłoszenia, szyldy i tablice informacyjne  w akademiku

14

Chciałbym wynająć mieszkanie
Nazwy pomieszczeń, mebli i urządzeń w domu (pokój, kuchnia, łazienka, dwupokojowe, kawalerka, szafa, lustro, prysznic, zmywarka)
Leksyka związana z wynajmowaniem pokoju/mieszkania (opłaty, czynsz, ogrzewanie, koszt wynajmu, lokalizacja)
Opisywanie pokoju, mieszkania (po lewej stronie stoi/wisi/leży..., w rogu pokoju..., na wprost..., obok...)
Rozmowa telefoniczna: przedstawianie się, prośba o informację, udzielanie odpowiedzi, kończenie rozmowy (Czy to ogłoszenie jest jeszcze aktualne? Na którym piętrze jest mieszkanie? Kiedy mogę obejrzeć pokój? Czy mieszkanie jest umeblowane?)

Czasowniki o rekcji doepłniaczowej (Potrzebuję..., szukam...)
Rekcja przyimków statycznych (w, na, pod, przed, obok, za, nad itp.)

Materiały autentyczne: ogłoszenia o wynajmie mieszkania

16

Zwiedzamy Wrocław
Nazwy instytucji,  zabytków i obiektów w mieście
Nazwy dzielnic Wrocławia
Nazwy kierunków świata
Określanie lokalizacji,
Pytanie o drogę i udzielanie odpowiedzi
Dialogi sytuacyjne (ulica, Muzeum Uniwersytetu, punkt informacji turystycznej, punkt sprzedaży biletów Urbancard)

Koniugacja czasowników ruchu: iść, jechać
Rekcja przyimków statycznych – kontynuacja

Nazwy instytucji, zabytków i atrakcji turystycznych we Wrocławiu, nazwy ulic we Wrocławiu
Materiały autentyczne: plan Wrocławia, rozkład jazdy autobusów i tramwajów
Napisy, szyldy w mieście
Piosenka „My Wrocławianie” i/lub „Wrocławska piosenka”

18

Zakupy, jedzenie, polska kuchnia
Leksyka związana z podróżowaniem (hostel, pensjonat, pokój jednosobowy, ze śniadaniem, wycieczka, przewodnik, z wyżywieniem, pociąg, autobus, autostop, bilet, dworzec itp.)
Pytanie o informację i udzielanie odpowiedzi: wybór wycieczki, rezerwacja noclegu w hostelu, kupowanie biletu na pociąg/autobus

Koniugacja czasowników modalnych: chcieć, móc, musieć
Struktura: Chciałbym/Chciałabym + bezokolicznik

Nazwy regionów geograficznych Polski, polskich miast, gór, rzek. Atrakcje turystyczne Polski (Mazury, Zakopane, Wieliczka, Morskie Oko, Puszcza Białowieska, Wawel itp.)
Materiały autentyczne: mapa Polski, oferty biur podróży, bilet na pociąg, rozkład jazdy pociągów, strony internetowe hosteli i schronisk górskich

20

Boże Narodzenie
Leksyka związana ze świętami
Składanie/pisanie życzeń

Struktura: życzyć + celownik (Ci/Pani/Panu/Państwu) + dopełniacz (zdrowia, spokojnych Świąt, radości, itp.)

Życzenia świąteczne w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie polszczyzny
Tradycje świąteczne w Polsce (stół wigilijny, łamanie się opłatkiem, kolędowanie, pasterka)
Symbole Bożego Narodzenia (stajenka/szopka, choinka, pierwsza gwiazdka, Pasterka)
Materiały autentyczne: kartka z życzeniami

22

Zapraszam na moje urodziny
Leksyka związana z zakupami: rodzaje sklepów (piekarnia, cukiernia, kiosk, warzywniak), nazwy produktów spożywczych, działy w supermarkecie
Sytuacje komunikacyjne: zakupy, zapraszanie, akceptacja, odmowa, argumentowanie
Opisywanie upodobań (z argumentacją):Lubię..., Podoba mi się..., bo/ponieważ..., Po pierwsze..., po drugie...

Mianownik i biernik liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i przymiotników w konstrukcjach: Proszę/Lubię/Mam ochotę na + biernik
Podoba/Podobają mi się + mianownik

Tradycja imienin i urodzin w Polsce.
Piosenka „Sto lat, sto lat!”
Składanie życzeń

24

Proszę stolik dla dwóch osób
Nazwy dań, napojów, deserów
Leksyka związana z sytuacją w restauracji (rezerwacja, rachunek, karta dań)
Sytuacje w kawiarni i w restauracji
Prośba o informację (Co może pan/pani polecić? Czy mogę płacić kartą? Proszę zarezerwować stolik)

Mianownik i biernik liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i przymiotników
Narzędnik rzeczowników i przymiotników w konstrukcji: naleśniki z serem, kawa z mlekiem

Nazwy tradycyjnych polskich potraw,
etykieta językowa w restauracji/barze/kawiarni
Materiały autentyczne: przykładowa karta dań, tabliczki informacyjne (rezerwacja od..., zwrot naczyń, płatność tylko gotówką)

26

Powtórzenie:
leksyki, sytuacji komunikacyjnych i zagadnień gramatycznych

28

Test osiągnięć

30

Omówienie testu


V.    Zamierzone efekty kształcenia (w zakresie poszczególnych sprawności językowych i stosowania środków językowych)

Słuchanie

Student powinien:
•    umieć określić temat słuchanej wypowiedzi;
•    rozumieć główne informacje w krótkich komunikatach, ogłoszeniach związanych z poznanymi podczas kursu polami tematycznymi; (uniwersytet, akademik, biblioteka, przestrzeń miejska, sklep, restauracja, przychodnia lekarska);
•    rozumieć poznane podczas kursu słowa;
•    rozumieć proste pytania.

Czytanie

Student powienien:
•    umieć określić temat czytanego tekstu;
•    rozumieć krótkie komunikaty i informacje z pól leksykalnych poznanych podczas kursu;
•    rozumieć ogólną treść prostych tekstów wykorzystujących leksykę z poznanych podczas kursu pól tematyczychi;
•    umieć wyszukać konkretne informacje w tekstach użytkowych (takich jak: rozkłady jazdy, karty dań, tablice informacyjne w akademiku, na wydziale, w bibliotece, ogłoszenia o wynajmie mieszkania).

Mówienie

Student powinien:
•    posługiwać się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny odpowiednio do sytuacji;
•    wyrażać proste prośby, życzenia;
•     umieć podać najważniejsze informacje o sobie (nazwisko, wiek, narodowość, kierunek studiów, adres zamieszkania, zainteresowania);
•    umieć opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, planach zawodowych;
•    umieć zapytać o proste sprawy związane z życiem codziennym i odpowiadać na proste pytania (na uniwersytecie, w akademiku, w bibliotece, w przychodni lekarskiej, w sklepie, restauracji, w muzeum itp.);
•    uczestniczyć w prostych rozmowach, reagować adekwatnie do sytuacji
•    używać zwrotów i wyrażeń niezbędnych w prowadzeniu rozmowy;
•    umieć opisywać osoby, sytuacje;
•    umieć relacjonować zdarzenia.

Pisanie

Student powinien:
•    pisać pojedyncze zdania i wyrażenia;
•    nieskomplikowane zdania złożone (przyczyny, celu, warunku)
•    wypełniać formularz z danymi osobowymi (wniosek UrbanCard, Internet w akademiku, rewers w bibliotece);
•    umieć redagować proste teksty (krótkie relacje, opisy osób, miejsc i zdarzeń, składanie życzeń).

Leksyka

Student powinien:
•    dysponować słownictwem ujętym w programie nauczania;
•    używać odpowiedniego  słownictwa w celu przekazania informacji.

Poprawność gramatyczna

Student powinien:
•    znać i stosować poprawne gramatycznie formy językowe pozwalające na działania językowe  w zakresie określonym przez program kursu.
•    umieć zbudować proste zdania twierdzące, przeczące i pytające.

Poprawność fonologiczna

Student powinien:

•    znać i stosować zasady wymowy, akcentowania i intonacji w stopniu umożliwiającym zrozumienie treści wypowiedzi;
•    umieć poprawnie odczytać krótki, prosty tekst.

I semestr nauki języka polskiego – 30 godzin lektoratu
(5 ECTS po zdanym egzaminie kończącym II semestr)

I.    Cele kształcenia językowego i metody:

1.    Rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka polskiego.
2.    Adaptacja językowa w nowym miejscu.
3.    Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w ważnych dla studentów polach tematycznych: studia, staże, praktyki, zdrowie, czas wolny, polskie święta i obyczaje, usługi.
4.    Rozwijanie kompetencji lingwistycznej (znajomości gramatyki, leksyki, ortografii i fonetyki).
5.    Rozwiajnie kompetencji interkulturowej poprzez przyswajanie wybranych wiadomości geograficznych, historycznych i kulturowych.
6.    Metody nauczania wykorzystywane podczas kursu mają na celu doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku polskim w codziennych sytuacjach (na uniwersytecie, na lektoracie języka polskiego, w akademiku, w przychodni lekarskiej, w urzędach, na dworcu PKP, w biurze podróży, w hostelu  itp.). Metody to przede wszystkim podejście komunikacyjne i zadaniowe, które najlepiej odpowiadają założeniom kursu.

II.    Realizacja programu na podstawie:

1.    Autorskie materiały lekcyjne przygotowane dla studentów z programu Full Time Studies;
2.    Materiały wybierane z niżej podanych podręczników:
•    Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Hurra. Po polsku 2. Kraków 2007.
•    Agnieszka Burkat i inne, Hurra. Po polsku 3. Kraków 2010.
•    Anna Dąbrowska i inne, Z Wrocławiem w tle (B1). Wrocław 2008.
•    Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Polski? Bardzo chętnie! Wrocław 2007.
•    Przemysław Gębal, Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Kraków 2012.
•    Justyna Krztoń, Słownictwo 2. Kraków 2014;
•    Ewa Lipińska, Z polskim na ty. Kraków 2004.
•    Magdalena Szelc-Mays, Nowe słowa – stare rzeczy. Kraków 2012.
•    Iwona Stempek i inne, Polski. Krok po kroku A2-B1. Kraków 2012.

III.    Podstawa zaliczenia lektoratu

1.    Systematyczny udział w zajęciach;
2.    Składanie prac pisemnych;
3.    Test osiągnięć po semestrze zimowym oraz egzamin z całości materiału po semestrze letnim. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

IV.    Szczegółowy program kursu (30 godzin)

Godziny nauki Leksyka i sytuacje komunikacyjne Gramatyka Treści kulturowe, pragmalingwistyczne i realioznawcze

2

Czy może się pani przedstawić?
Pochodzenie, rodzina, kierunek studiów, zainteresowania, plany, wygląd i charakter
Wywiad, opowiadanie
Pytanie o informację i udzielanie odpowiedzi

Narzędnik i biernik liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i przymiotników w konstrukcjach: Interesuję się się..., Pasjonuję się...
+ narzędnik, chodzić na..., mieć czas na...
+ biernik – powtórzenie.
Zaimek swój – wprowadzenie i utrwalenie.

Oficjalna i nieoficjalna odmiana polszczyzny

4

Organizacja roku akademickiego
i polskie kalendarium
Leksyka związana ze świętami religijnymi i państwowymi (Sylwester, Poniedziałek Wilekanocny, pasterka, stajenka, jasełka, procesja, itp.) oraz planem roku akademickiego (dzień rektorski, święto Uniwersytetu, sesja egzaminacyjna, sesja poprawkowa, przerwa semestralna, juwenalia)
Prezentacja polskiego kalendarium

Nieosobowe formy czasowników (obchodzi się, świętuje się, organizuje się)
Liczebniki główne i porządkowe w okolicznikach czasu (w 2016 roku, w maju 2016 roku, 12 maja 2016 roku).

Święta, uroczystości i tradycje polskie (Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Ciało, Narodowe Święto Niepodległości, Boże Narodzenie, itd.)
Materiały autentyczne: organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim, polskie kalendarium

6

Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim
Leksyka związana z systemem edukacji w Polsce, strukturą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiami (wydział, wykształcenie, uniwersytet, szkoła teatralna, politechnika, indeks, wykład, seminarium, lektorat, kolokwium, dyplom, licencjat, studia podyplomowe, kurs, szkolenie, egzamin itp.)
Nazwy kierunków studiów: prawo, ekonomia, zarządzanie, biotechnologia, chemia, informatyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe itp.)
Opisywanie systemu edukacji w Polsce, dyskutowanie o wykształceniu, przyszłościowych kierunkach studiów, zdobywaniu nowych umiejętności (staże, praktyki zawodowe)
Wyrażanie opinii, argumentowanie, udział w dyskusji (Moim zdaniem..., według mnie..., Uważam, że..,Chciałbym zacząć od tego, że..., Obawiam się, że..., Nie mogę się z tobą zgodzić..., Pozwól mi dokończyć, Nie jestem przekonany, ..., Po pierwsze..., po drugie..., Podsumowując...)

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie (okolicznikowe przyczyny i celu: żeby…, ponieważ…)

Struktura Uniwersytetu Wrocławskiego (wydziały, instytuty)
Materiały autentyczne: wykresy i inne dane graficzne ilustrujące system edukacji w Polsce
Pisanie podania o staż/praktyki, wolontariat

8

Jak dojść do ulicy Koszarowej?
Poruszanie się po mieście, środki transportu, nazwy miejsc w przestrzeni miejsckiej – powtórzenie, budynki Uniwersytetu Wrocławskiego - powtórzenie
Komunikacja: opisywanie relacji przestrzennych w mieście
Relacjonowanie drogi z miejsca zamieszkania na swój wydział

Czasowniki ruchu (wejść, wyjść, przejść, dojść, obejść itp.)
Przyimki statyczne i dynamiczne - zestawienie

Materiały autentyczne: znaki informacyjne, ostrzegawcze w przestrzeni miejskiej (przejście drugą stroną ulicy, roboty drogowe, kurs do zajezdni Borek, obiekt monitorowany, świeżo malowane itp.)

10

Studiuję we Wrocławiu
Leksyka: architektura, infrastruktura, instutucje, urzędy, atrakcje turystyczne Wrocławia
Sytuacje komunikacyjne: prównywanie, opisywanie różnych miejsc, atrakcji we Wrocławiu

Stopniowanie przymiotników i przysłówków – powtórzenie

Znane, popularne miejsca, obiekty, instytucje kulturalne Wrocławia (NFM, Teatr Polski, Ostrów Tumski, Hydropolis, zoo, Hala Stulecia, Ogród Japoński, Park Staromiejski, fontanna multimedialna itd.)
Informacje historyczne
Materiały autentyczne: przewodnik po Wrocławiu, plan miasta

12

Muszę załatwić kilka spraw
Sytuacje: na uniwersytecie (dziekanat, sekretariat), w banku, urzędzie pocztowym, urzędzie wojewódzkim, na posterunku policji oraz usługi (u fryzjera, optyka, w punkcie ksero, w serwisie komputerowym)
Pytanie o możliwość świadczenia usługi, wyrażanie koniecznośći, prośba o pozwolenie, o pomoc
Relacjonowanie zdarzeń, opis sytuacji

Czasowniki modalne (musieć, móc, potrzebować, chcieć)
Czas przeszły czasowników niedokonanych i dokonanych - przypomnienie

Materiały autentyczne – tabliczki ifnormacyjne w urzędach i punktach usługowych (odbiór dokumnetów, karta stałego pobytu, do kas obowiązuje jedna kolejka, wpłaty i wypłaty, zakaz wstępu osobom nieupoważnionym itp.)
Podanie

14 Mam ochotę na pierogi!
Leksyka związana z gotowaniem i wyjściem do restauracji (przepis, naczynia, sztućce, piekarnik, karta dań, uroczysta kolacja)
Zachęcanie i przekonywanie
Podawanie przepisu

Składnia liczebników głównych

Restauracje i bary szybkiej obsługi we Wrocławiu
Przykładowe menu

16

Wydarzenia kulturalne we Wrocławiu
Leksyka związana z wydarzeniami kulturalnymi: teatr, spektakl, koncert, repertuar, recenzja, wernisaż, wystawa itp.
Tworzenie definicji
Relacjonowanie zdarzeń: sprawozdanie z wydarzenia kulturalnego
Wyrażanie podziwu, uznania, wyrażanie opinii krytycznej (Podobało mi się, nie podobało mi się, nie jestem zadowolony z...)

Czas przeszły – powtórzenie.

Wydarzenia kulturalne we Wrocławiu: festiwal nauki, festiwale muzyczne: Jazz na Odrą, Jazztopad, Wratislavia Cantans, festiwale teatralne: Brave Festival, festiwal filmowy Nowe Horyzonty, Międzynarodowy Festiwal Opowiadania
Materiały autentyczne:
Informator kulturalny, repertuar kin, teatrów, harmonogramy wystaw muzeów i galerii sztuki

18

Zwiedzam Polskę
Leksyka: atrakcje turystyczne Polski
Sytuacje: w biurze podróży, w hostelu
Wyrażanie relacji przestrzennych, opowiadanie o podróżach, wycieczkach, planach weekendowych

Tryb rozkazujący, czasowniki nieosobowe (trzeba, należy, powinno się)

Informacje geograficzne, historyczne, realizonawcze dotyczące zwiedzania Polski
Materiały autentyczne: mapa Polski, oferty wycieczek biur podróży, formularz rezerwacji noclegu w hostelu

20

Jaka praca, taka płaca
Leksyka związana z pracą: ( czas pracy, wynagrodzenie, pełny etat, urlop, wypowiedznie, średnia krajowa, pracownik umysłowy, adwokat, socjolog)
Sytuacje komunikacyjne: mówienie o planach zawodowych, rozmowa o pracę.
Wyrażanie opinii, argumentowanie, udział w dyskusji (Moim zdaniem..., według mnie..., Uważam, że..,Chciałbym zacząć od tego, że..., Obawiam się, że..., Nie mogę się z tobą zgodzić..., Pozwól mi dokończyć, Nie jestem przekonany, ..., Po pierwsze..., po drugie..., Podsumowując...) – kontynuacja

Mianownik liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych

Informacje dotyczące rynku pracy w Polsce (oferty pracy, czasu pracy, warunków, wynagrodzeń)
Materiały autentyczne: oferty pracy, dane liczbowe w formie wykresów, tabel, ilustracji
Pisanie życiorysu, e-maili

22

Boże Narodzenie
Leksyka związana ze świętami Bożego Narodzenia
Komunikacja:
rozmowa o ważnych świętach religijnych w krajach studentów, o tradycjach świątecznych, zwyczajach, symbolach, potrawach.
Składanie życzeń

Nieosobowe formy czasowników (obchodzi się, świętuje się, kultywuje się, itp.)
powtórzenie
Tryb rozkazujący

Życzenia świąteczne w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie polszczyzny
Tradycje świąteczne w Polsce (stół wigilijny, łamanie się opłatkiem, kolędowanie, pasterka)
Symbole Bożego Narodzenia (stajenka/szopka, choinka, pierwsza gwiazdka)
Materiały autentyczne: kartka z życzeniami, przepis na potrawy wigilijne

24

Nie taki diabeł straszny, jak go malują
Leksyka związana z sesją egzaminacyjną, nauką języków, egzaminami certyfikatowymi z języka polskiego
Udzielanie rady, wyrażanie życzenia, powinności
Wyrażanie obawy, nadziei, strachu
Wypełnianie fromularza zgłoszeniowego na egzamin certyfikatowy

Tryb rozkazujący Czasowniki modalne (powinieneś, powinnaś, chciałbym, chciałabym)
Zdania ze spójnikiem żeby – wyrażanie życzenia

Materiały autentyczne: formularz zgłoszeniowy na egzamin certyfikatowy

26

Powtórzenie do testu

28

Test

30

Omówienie testu


V.    Zamierzone efekty kształcenia (w zakresie poszczególnych sprawności językowych i stosowania środków językowych)

Słuchanie

Student powinien:
•    rozumieć treść codziennych rozmów dotyczących znanych tematów;
•    rozumieć komunikaty (treść dokumnetów, ogłoszenia) związane z sytuacjami na uniwersytecie, w akademiku, w przychodni, urzędach, punktach usługowych itp.;
•    rozumieć główne informacje z programów radiowych i telewizyjnych;
•    rozumieć znaczenie leksyki poznanej podczas kursu;
•    rozumieć temat, główne myśli i konkretne informacje zawarte w wypowiedziach na uniwersytecie, w akademiku, w przychodni, urzędach, punktach usługowych itp.;
•    umieć stosować podstawowe strategie prowadzące do zrozumienia słuchanego tekstu.

Czytanie

Student powienien:
•    rozumieć krótsze teksty pisane związane z polami tematycznymi poznanymi podczas kursu (studia, praca, czas wolny, zainteresowania, kuchnia, święta, tradycje, kultura, podróże);
•    określić temat czytanego dłuższego tekstu;
•    rozumieć treść dialogów w poznanych podczas kursu sytuacjach komunikacyjnych
•    rozumieć treść: podania do dziekana, życiorysu, listu motywacyjnego, życzeń urodzinowcyh, świątecznych, pozdrowień, ofert biur podróży itp.
•    Umiejętność wyszukiwania konkretnych informacji w tekstach użytkowych (tablicach informacyjnych, rozkładach jazdy, planach zajęć, karcie dań, podaniu, wniosku, fromularzu, repertuaru itp.)

Mówienie

Student powinien:
•    nawiązać, podtrzymać i zakończyć rozmowę (także telefoniczną);
•    posługiwać się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny odpowiednio do sytuacji;
•    zadawaniem pytań i  udzielaniem odpowiedzi;
•    wyrażaniem prośby, życzenia, konieczności;
•    wyrażaniem emocji (nadzieja, obawa, strach)
•    udzielać rady
•    składać życzenia
•    wyrażać opinię, podziw, uznanie
•    relacjonować zdarzenia w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym
•    umieć opisywać ludzi, miejsca i zdarzenia oraz dokonywać porównań
•    umieć pytać o możliwość świadczenia usługi
•    opowiadać na tematy poznane podczas kursu (system edukacji, warunki pracy, tradycje świąteczne, przestrzeń miejska itp.).

Pisanie

Student powinien:
•    umieć pisać zdania proste i złożone;
•    wypełniać formularz z danymi osobowymi (formularz zgłoszeniowy na kurs językowy/egzamin certyfikatowy);
•    umieć napisać dłuższy teks na temat związany z polami tematycznymi poznanymi na zajęciach (opis osoby, miejsca, zdarzenia, relacjonowanie)
•    umieć napisać tekst użytkowy (podanie, CV, życiorys, list motywacyjny, e-mail do profesora, pozdrowienia, życzenia itp.)

Leksyka

Student powinien:
•    opanować słownictwo ujęte w programie nauczania
•    używać odpowiedniego słonictwa w celu przekazania właściwych informacji

Poprawność gramatyczna

Student powinien:
•    znać i stosować poprawne gramatycznie formy językowe poznane podczas kursu (czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników, tryb rozkazujący, składnia liczebników itd.)
•    umieć zbudować zdania twierdzące współrzędnie i podrzędnie złożone (okolicznikowe celu i przyczyny);
•    Umieć swobodnie budować pytania.

Poprawność fonologiczna

Student powinien:

•    znać i stosować zasady wymowy, akcentowania i intonacji w stopniu umożliwiającym pełne  zrozumienie treści wypowiedzi;
•    umieć poprawnie odczytać prosty artykuł z gazety codziennej, treść ogłoszeń pojawiających się w budynkach uniwersyteckich.


This website uses cookies. By using this site you accept it. Click not to show this message again.