a a a
  • polski
  • english
  • rosyjska
  • ukraińska

Czas trwania i program

1.10.2020-15.06.2021

O kursie:

  • Kurs odbywa się w terminach roku akademickiego w Polsce  
    (od października do czerwca)
  •  Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów zagranicznych, którzy zamierzają podjąć studia w języku polskim na kierunkach humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych uczelniach w Polsce

  • W drugim semestrze studenci planujący studia na wydziałach matematyczno-przyrodniczych mają zapewnione dodatkowe konsultacje i zajęcia specjalistyczne związane z planowanym kierunkiem studiów (w wymiarze 20 godzin).

  • W miarę wolnych miejsc, w kursie mogą brać udział również te osoby, które nie zamierzają studiować w Polsce, ale z powodów zawodowych czy osobistych zależy im na dobrej znajomości języka polskiego.

Program:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 (1 godz.=45 minut).
Liczba godzin zajęć językowych w każdym roku akademickim wynosi 720 h.

Kształcenie językowe w każdym roku akademickim odbywa się na różnych poziomach znajomości języka - od poziomu elementarnego (A1) do poziomu B2.
Uwaga: Podział na grupy ponadpodstawowe odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego przeprowadzanego pierwszego dnia kursu.

Oferujemy:
•    500 h podstawowego lektoratu języka polskiego
•    150 h zajęć poświęconych leksyce specjalistycznej związanej z kierunkami przyszłych studiów
•    70 h zajęć z „Wiedzy o Polsce”
W danym roku akademickim liczba godzin poświęconych zajęciom specjalistycznym oraz zajęciom dodatkowym może ulec zmianie w zależności od potrzeb studentów związanych z przyszłym kierunkiem studiów.

Program kursu językowego  obejmuje:

•    Nauczanie gramatyki języka polskiego, sprawności językowych i innych zagadnień:
1.   rozumienie ze słuchu (przygotowujące do rozumienia zajęć akademickich),
2.   rozumienie tekstu pisanego (przygotowujące do samodzielnej pracy z tekstami popularno-naukowymi i prasowymi),
3.   pisanie (np. umiejętność sporządzania notatki z wykładu),
4.   mówienia (konwersacje w sytuacjach formalnych i nieformalnych, osiągnięcie płynności komunikacyjnej ważnej dla roli studenta),
5.   nauczanie leksyki (zgodnej z planowanymi kierunkami studiów lub aktywnościami zawodowymi)
6.   nauczanie polskiej wymowy
7.   wprowadzanie podstawowej wiedzy o Polsce

•    Kształcenie kulturowe i realioznawcze
W pierwszym i drugim semestrze w programie studiów znajduje się przedmiot „Wiedza o Polsce”. Program tych zajęć realizowany jest w trzech blokach tematycznych (1. Geografia, 2. Historia, 3. Kultura/ obyczaje/ realia)

Pierwszy semestr  - Kształcenie językowe 

•    Lektor dokonuje wyboru głównego podręcznika dostosowanego do kompetencji językowej danej grupy. Program kształcenia jest realizowany na podstawie wybranego podręcznika, ćwiczeń z kursowych podręczników ogólnych i profilowanych na dany poziom znajomości języka oraz własnych, autorskich materiałów przygotowanych przez lektora.
•    Studenci poznają, utrwalają lub powtarzają zagadnienia gramatyczne, uczą się słownictwa w ważnych oraz przydatnych polach tematycznych i ćwiczą sprawności językowe.
•    W pierwszym semestrze, w kształceniu językowym kładzie się nacisk na ćwiczenia, pomagające jak najszybciej uzyskać dobrą lub bardzo dobrą sprawność komunikacyjną związaną z rolą studenta, mieszkańca akademika, mieszkańca w nowym miejscu/ nowych realiach.
•    Pierwszy semestr kończy się testem osiągnięć z wprowadzonego materiału.

Drugi semestr - Kształcenie językowe

•    W drugim semestrze następuje utrwalenie zagadnień językowych umożliwiających osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie B1/B2.i poszerzenie słownictwa w ramach pól tematycznych związanych zplanowanym kierunkami studiów.
•    Pod koniec drugiego semestru, w programie RKP, realizowane są tematy związane z przyszłymi kierunkami studiów. W trakcie zajęć studenci ćwiczą - między innymi - umiejętność pisania notatki z wykładu, dyskutowania, zadawania pytań etc.
Uwaga: Studenci planujący studia na wydziałach matematyczno-przyrodniczych w drugim semestrze mają zapewnione dodatkowe konsultacje i zajęcia specjalistyczne związane z planowanym kierunkiem studiów (w wymiarze 20 godzin).

Uwaga: w pierwszym i drugim semestrze co dwa-trzy tygodnie odbywają się testy śródsemestralne, które pozwalają lektorom kontrolować i diagnozować postępy w nauce.

Zajęcia dodatkowe - poza godzinami programowymi:
a)    Kulturowo-językowe wycieczki. W każdym semestrze studenci mają możliwość uczestnictwa w tematycznych wycieczkach po Wrocławiu.
b)    Program wycieczek zmienia się w zależności od pory roku (jesień-zima: muzea, kluby i różne instytucje kulturalne; wiosna-lato: poznawanie ważnych historycznie i fascynujących kulturowo miejsc we Wrocławiu).
c)    Studenci Rocznego Kursu Przygotowawczego mogą też dodatkowo uczestniczyć w zajęciach „Polska w filmie dokumentalnym”. Zajęcia te są częścią programu semestralnego kursu języka polskiego organizowanego dla studentów z całej Europy. Zajęcia te pomagają w poszerzaniu słownictwa i są bardzo przydatne dla tych osób, które myślą o podjęciu studiów humanistycznych takich jak: historia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne czy dziennikarstwo.

Ważne informacje:
a.    W semestrze letnim kończący studia w ramach RKP studenci przystępują do końcowego testu osiągnięć z języka polskiego jako obcego składającego się  z  następujących części: 1. rozumienie ze słuchu, 2. gramatyka, 3. rozumienie tekstu pisanego, 4. pisanie,  5. mówienie oraz końcowych testów z pozostałych przedmiotów.
b.    Na zakończenie studiów w ramach RKP studenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu wraz z wynikami uzyskanymi na końcowym teście osiągnięć ze wszystkich przedmiotów. Na świadectwie jest również zaznaczony poziom znajomości języka polskiego. Świadectwo ukończenia Rocznego kursu przygotowawczego jest jednym z dokumentów wymaganych podczas rekrutacji na studia na Uniwersytecie Wrocławskim.
d.    Studentów Rocznego Kursu Przygotowawczego obowiązuje regulamin studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.
e.    Uczestnicy kursu otrzymają legitymacje studenckie, uprawniające do różnych zniżek (bilety komunikacji miejskiej i kolejowe, bilety do kin, teatrów, muzeów etc.).

Biblioteka
Do dyspozycji studentów jest również biblioteka z podręcznikami do nauki języka polskiego (ponad 1500 vol.)  z zestawem zadań ćwiczących sprawność rozumienia ze słuchu.
Studenci RKP mają też prawo do wypożyczania filmów z videoteki znajdującej się w bibliotece


Podręczniki wykorzystywane do realizacji programu kształcenia językowego i kulturowego.
Poziom A1/A2 (wybór)
1.    Gurdak W., Sosnowski W., Polskie czytanki. Język polski dla obcokrajowców, Warszawa 2017
2.    Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Wydawnictwo WING,, Łódź 2007
3.    Majewska-Tworek A., Szura, szumi i szeleści, Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wrocław 2011
4.    Pastuchowa M., Janowska A., Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących, Katowice 2005
5.    Pasieka M., Języka polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2008
6.    Piotrowska-Rola E., Porębska M., Polski jest cool. Książka studenta do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym + CD, Kraków 2013
7.    Serafin B., Achtelik A., Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2013
8.    Sołtowska K. (i in.), Język polski w pigułce. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla studentów wydziałów medycznych (A1-A2), Poznań 2010
9.    Stempek I. (i in.), Polski, krok po kroku 1, Kraków 2013
10.  Stempek I. (i in.), Polski, krok po kroku 2, Kraków 2013
11.  Szpigiel R., Gramatyka 1. Testuj swój polski, Kraków 2012

Poziom A2/B1 (wybór)
1.    Dąbrowska A. (i in.), Z Wrocławiem w tle, Wrocław 2005
2.    Gębal P.E., Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Kraków 2012
3.    Garncarek P. (i in.), A to Polski właśnie, Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, Warszawa 2016
4.    Gurdak W., Sosnowski W., Polskie czytanki. Język polski dla obcokrajowców, Warszawa 2017
5.    Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2007
6.    Lipińska E., Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1-B2), Kraków1999
7.    Pasieka M., Języka polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2008
8.    Serafin B., Achtelik A. Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2013
9.    Stelmach A., Czytaj krok po kroku 1, Kraków 2018
10.    Małolepsza M., Szymkiewicz A., Hurra Po Polsku 1, Kraków 2010
11.    Majewska-Tworek A., Szura, szumi i szeleści, Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wrocław 2011
12.    Prizel-Kania A. (i in.), Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących, Kraków, 2016
13.    Szpigiel R, Gramatyka 1, Testuj swój polski, Kraków 2012

Poziom B1/B2 (wybór)
1.    Achtelik, (i in.), Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Kraków 2012
2.    Dąbrowska A. (i in.),  Z Wrocławiem w tle, Wrocław 2005
3.    Dobesz U., Spacery po Wrocławiu, Wrocław, 2004
4.    Dobesz U, Małgorzata Pasieka, Polski? Bardzo chętnie, Wrocław 2014
5.    Garncarek P. (i inni), A to Polski właśnie, Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, Warszawa 2016
6.    Gębal P.E., Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, Kraków 2012
7.    Lewiński P., Oto polska mowa, Wrocław 2001
8.    Lipińska E., Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2, Kraków 2013
9.    Lipińska E., Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1-B2), Kraków1999
10.    Seretny A., Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Kraków 2016
11.    Stelmach A., Czytaj kok po kroku 2, Kraków 2018
12.    Zarych E., Przejdź  na wyższy poziom, Poznań 2014

Wykaz podręczników specjalistycznych (wybór)
1.    Białecka E, Borowczyk T., Rudziński S., Testy dla kandydatów na studia techniczne, Łódź 2016
2.    Dunin-Dudkowska A., Trębska-Kerntopf A., Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin 2006
3.    Jackowska A., Tarnowski R., Wielkiewicz-Jałmużna D., Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne, Łódź 2010
4.    Krzywańska M., Wicińska T. Testy śródsemestralne i semestralne z języka polskiego: (poziom A1 i A2), Łódź 2013
5.    Krzanowska M., Romańska-Szeląg A., Testy semestralne wraz ze zbiorem ćwiczeń dla poziomu B1-C1, Łódź 2016
6.    Kowalska M., O biznesie po polsku. Poziom średni B1, B2. Podręcznik do nauki języka polskiego, wprowadzenie do biznesu, Kraków 2013
7.    Zarzycka G., Kompel G., Skalska A., Testy dla kandydatów na studia humanistyczne i prawnicze, Łódź 2016


Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.